رد شدن به محتوای اصلی

اوسیپ ماندلشتام

اوسیپ ماندلشتام

ای آسمان، آسمان، به خوابم خواهی دید!

محال است که سراسر کور باشی

و سوخته باشد روز چون برگی سپید:

اندکی دود و اندک خاکستری!از مجموعه شعر «سنگ» 1913
ترجمه: سهراب مختاری

پست‌های معروف از این وبلاگ

گئورگ تراکل

شب برفی! ای خفتگان تاریک زیر پل عرق بلورین می چکد از پیشانی شکسته تان گئورگ تراکل  ترجمه: سهراب مختاری 

بندر مدفون

آنجا از راه می رسد شاعر  و سپس به نور بازمی گردد با آوازهایش  و می افشاندشان  از این شعر  مرا فقط هیچ                   بجای می ماند از رازِ بی پایان جوزپه اونگارتی  ترجمه سهراب مختاری