رد شدن به محتوای اصلی

اوسیپ ماندلشتام

اوسیپ ماندلشتام

ای آسمان، آسمان، به خوابم خواهی دید!

محال است که سراسر کور باشی

و سوخته باشد روز چون برگی سپید:

اندکی دود و اندک خاکستری!از مجموعه شعر «سنگ» 1913
ترجمه: سهراب مختاری

پست‌های معروف از این وبلاگ

گئورگ تراکل

شب برفی! ای خفتگان تاریک زیر پل عرق بلورین می چکد از پیشانی شکسته تان گئورگ تراکل  ترجمه: سهراب مختاری 

پل سلان: مجموعه ی شعر

نشر چشمه