Saturday

Ernst Meister: GEIST ZU SEIN - روح بودن


روح بودن
ERNST MEISTER - ارنست مایستر


روح باشی
یا غبار، در کل
یکی است.

نیستی هست، تا
در خلاء لمس کنیم
کناره را.

که در کل
وجود ندارد.
آنچه هست، هست

و حفظ شده است
در بی دیوار ظرفِ
فضا

ارنست مایستر
ترجمه: سهراب مختاری

یادداشت                           
این شعر در نهمین شماره ماهنامه تجربه منتشر شده است.
اشعار ارنست مایستر از مهمترین آثار پس از جنگ جهانی دوم در آلمان به شمار میروند. او در رشته های الهیات، فلسفه و ادبیات آلمانی تحصیل کرد و اولین مجموعه ی شعرش را در بیست و یک سالگی منتشر کرد. پس از آن به مدت بیست و دو سال هیچ شعری چاپ نکرد. اما بازگشتش به شعر با موفقیت های زیادی برایش همراه شد.
شعر او به عنوان شعری فلسفی و دشوار شناخته شده که به موضوعات مهمی همچون زندگی، عشق و مرگ میپردازد و از ساخت زبانی بسیار خلاقی برخوردار است. مایستر همچنین برنده ی مهمترین جوایز ادبی شعر آلمان مثل جایزه ی بوشنر بوده است.

Copyright © All Rights Reserved by Sohrab Mokhtari